Подзид рова на страни ближој нападачу, према скривеном путу и гласији (насупрот ескарпи).